Podróż w przyszłość

Zobacz

Nasze usługi

Sprzedaż i marketing w oparciu o rozwiązania cyfrowe

Zapewniamy platformę cyfrową stworzoną do obsługi pełnego procesu sprzedaży w trybie online: od sporządzenia oferty dla ubezpieczającego do realizacji płatności i wystawienia polisy – wszystko w trybie online.

Rozwój produktów i usług

Future Healthcare dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania i opracowywania produktów

Zarządzanie świadczeniami w ramach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych

Nasza wizja skutecznego zarządzania świadczeniami opiera się na założeniu, że dobry stan zdrowia i jakość życia osób, którym służymy, mają kluczowe znaczenie dla kondycji finansowej płatnika (zakładu ubezpieczeń lub pracodawcy pokrywającego koszty usług medycznych świadczonych na rzecz pracowników).

Ocena ryzyka medycznego

Konkurencja wywiera stałą presję na wprowadzanie nowych produktów z coraz wyższymi sumami ubezpieczenia, co powoduje konieczność bardziej ostrożnego doboru ryzyk, a w związku z tym coraz bardziej wyrafinowanych procesów i narzędzi służących do oceny ryzyka.

Ograniczanie kosztów i ochrona przed nadużyciami

W celu zapewnienia stabilności finansowej dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, niezbędne jest wdrożenie kompleksowej strategii zarzadzania kosztami świadczeń i ochrony przed nadużyciami. Oznacza to konieczność stałego monitorowania z jednej strony zachowań klientów i usługodawców, a z drugiej – prowadzonej na bieżąco analizy danych na temat korzystania z usług medycznych.

Umowy reasekuracyjne i administracyjne

Rosnące zapotrzebowanie na kapitał oraz coraz bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie wypłacalności w sektorze ubezpieczeniowym są źródłem presji na transfer ryzyk oraz zawieranie innowacyjnych umów z reasekuratorami.

Zarządzanie siecią placówek świadczących usługi medyczne

Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych wymaga utrzymywania ścisłych relacji z podmiotami świadczącymi usługi medyczne – lekarzami, zakładami opieki zdrowotnej oraz dużymi grupami szpitalnymi. Jedną z naszych głównych kompetencji jest tworzenie i zarządzanie dużymi sieciami placówek świadczących usługi medyczne.

 

Platforma cyfrowa

Centrum kontaktowe VOIP

Technologiczna platforma oparta na przetwarzaniu w chmurze, w internecie i na wielu urządzeniach

Telemedycyna

Strefa klienta

Autoryzacje w czasie rzeczywistym


Wirtualna karta zdrowia


Analiza danych na podstawie ICD9 / ICD10 i analizy biznesowej


Zarządzanie procesami
i dokumentami

Nasze projekty

Ubezpieczenia


Bancassurance


Kanały sprzedaży bezpośredniej i partnerskiej (affinity)

^