1. WPROWADZENIE

Grupa Future Healthcare, założona w roku 2003, to prywatna spółka z kapitałem portugalskim, z siedzibą przy Avenida Marechal Craveiro Lopes nr 6 w Lizbonie, której misją jest zapewnienie swoim klientom najlepszych warunków dostępu do zdrowia, życia i dobrostanu. Integralną część tej grupy stanowią Future Healthcare SA i UnlimitedCare SA (właściciel znaku towarowego Saúde Prime), zwana dalej Grupo FH.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do całej Grupy FH.

Niniejszy dokument ma na celu określenie polityki ochrony danych, która obejmuje i informuje o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych, z poszanowaniem i przestrzeganiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Grupa FH ma dostęp do dwóch rodzajów danych: danych osobowych i danych dotyczących zdrowia.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, danych o lokalizacji, identyfikatorze internetowym lub jednym bądź kilkoma szczególnymi czynnikami określającymi fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W celu ochrony danych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w razie potrzeby można się skontaktować pod jednym z podanych adresów:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Avenida Marechal Craveiro Lopes nº6 – Campo Grande 1700-284 Lisboa

Do zadań IOD należą:

   • Informowanie i doradzanie administratorowi, podmiotom przetwarzającym dane oraz wszystkim pracownikom, którzy przetwarzają dane osobowe;
   • Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz niniejszej Polityki;
   • Współpraca z organem nadzorczym;

IOD wypełnia swoje zadania będąc zawsze świadomym charakteru, zakresu, kontekstu i celów operacji, którym podlegają dane gromadzone przez Grupę FH.

3. POZYSKIWANIE DANYCH

Dane gromadzone przez Grupę FH są adekwatne do jej działalności, istotne i ograniczone. Można je pozyskiwać osobiście, telefonicznie, mailowo lub pisemnie, zawsze na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą.
Definicja ”zgody”: zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą (lub jej przedstawiciel) przyzwala, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
W ramach zarządzania danymi klientów, pozyskane dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za świadczenie usług objętych umową, wyłącznie w celu wykonania i pełnej realizacji usług zleconych przez posiadacza danych osobowych.

4. KATEGORIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre z wymaganych przez nas danych osobowych są obowiązkowe, więc bez nich nie będziemy w stanie dostarczyć produktu i/lub usługi. W takich przypadkach klient będzie zawsze informowany o takim wymaganiu.
W przypadku danych innych osób ubezpieczonych i beneficjentów należy zadbać o to, aby te dane zostały przesłane na podstawie odpowiedniego upoważnienia - podobnie należy również poinformować te osoby o niniejszej polityce prywatności.

Jak wykorzystujemy dane osobowe:

 

- Dane osoby

(imię i nazwisko, dane identyfikacyjne i kontaktowe)

Moment, w którym osoba dokonuje symulacji

W trakcie subskrypcji produktu

Kiedy osoba tworzy konto w naszej witrynie

- Dane związane z subskrybowanym produktem/usługą (nr. polisy ubezpieczeniowej, płeć)

W trakcie subskrypcji produktu

- Dane dotyczące zdrowia

W trakcie subskrypcji produktu, którego realizacja wymaga przetwarzania tych danych

- Dane dotyczące zdarzeń objętych ubezpieczeniem W momencie zaspakajania roszczeń w zakresie subskrybowanego produktu
- Dane finansowe W momencie pobierania należności, w ramach subskrybowanego produktu
- Kontakty, które osoba nawiązuje z nami za pomocą dostępnych form kontaktu (e-mail, kontakt telefoniczny, listowy) W chwili, gdy osoba kontaktuje się z naszymi usługami i/lub gdy my się z nią kontaktujemy
- Kiedy osoba składa reklamację Moment złożenia do nas reklamacji i podczas procesu zarządzania reklamacją
- Komentarze i/lub wiadomości zamieszczane na naszych portalach społecznościowych Moment, w którym osoba zamieszcza publikacje na naszych portalach społecznościowych, korzystając ze swojego profilu i udostępniając w ten sposób swoje dane
- Komentarze i/lub wiadomości zamieszczane w naszych ankietach satysfakcji

Gdy dobrowolnie i celowo, dzieląc się swoją opinią o naszych produktach/usługach, Klient akceptuje, że jego ocena zostanie upubliczniona i przyznaje Grupie FH i jej należycie upoważnionym partnerom prawo do jej wykorzystania, w odpowiednim celu, a mianowicie w celach komercyjnych i reklamowych, we wszystkich mediach, zawsze z zastrzeżeniem zachowania prywatności, ponieważ te dane zawsze będą pseudonimizowane.

 

5.PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzania danych jest zgodne z prawem, wykonywane rzetelnie i w sposób przejrzysty i bezpieczny i jedynie w zakresie w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

   • Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów i może w każdej chwili ją wycofać, z taką samą łatwością, z jaką jej udzieliła;
   • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
   • Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego;
   • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
   • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
   • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Ponieważ Grupa FH przetwarza szczególne kategorie danych osobowych - związanych ze zdrowiem, ich przetwarzanie dokonuje jedynie w następujących przypadkach, kiedy:

   • Osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, i może w każdej chwili ją wycofać, z taką samą łatwością, z jaką jej udzieliła; Należy zaznaczyć, że cofnięcie zgody nie zagraża zgodności z prawem przetwarzania danych, ale może warunkować wykonywanie jakiejś przyszłej usługi.
   • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania prawa;
   • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
   • Przetwarzania dokonuje się w ramach działalności prowadzonej przez fundację, stowarzyszenie lub inny podmiot z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń;
   • Przetwarzanie dotyczy danych osobowych upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
   • Przetwarzanie jest niezbędne w postępowaniu sądowym;
   • Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym
   • Przetwarzanie jest niezbędne do zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
   • Przetwarzanie jest niezbędne do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Cel i okres przechowywania danych określa poniższa tabela:

 

Cele przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
Zarządzanie zobowiązaniem przed umownym i umownym, w tym kontrola jakości świadczonych usług

Czynności niezbędne do zawarcia e wykonywania zobowiązania umownego
Prawnie uzasadnione interesy związane z oceną ryzyka oraz poziomu jakości świadczonych usług wykonywanych przez administratora danych
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Tak długo, jak istnieje zobowiązanie umowne lub jego skutki w odniesieniu do powstałych zobowiązań prawnych
Rozwój produktów Prawnie uzasadnione interesy związane z rozwojem realizowane przez administratora danych Minimalny okres niezbędny do realizacji celów, które były motywem do zbierania danych.
Marketing

Uzasadnione interesy związane ze wzrostem realizowane przez administratora danych

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Minimalny okres niezbędny do realizacji celów, które były motywem do zbierania danych.
Ocena świadczonych usług Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Minimalny okres niezbędny do realizacji celów, które były motywem do zbierania danych.
Przestrzeganie zobowiązań prawnych, kontrola zarządzania i zapobieganie nadużyciom

Prawnie uzasadnione interesy związane z przestrzeganiem zobowiązań, zapobieganiu stratom i nadużyciom realizowane przez administratora danych

Ustalenia, dochodzenia lub obrona roszczeń w postepowaniach cywilnoprawnych.

Termin prawny mający zastosowanie w każdym momencie dla każdej ze stron do wymagany do spełnienia Obowiązków Prawnych.

Do upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia wykonywania praw

 

6.BEZPIECZEŃSTWO W PRZETWARZANIU DANYCH

Grupa FH wdraża wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, gwarantując poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania oraz możliwość szybkiego dostępu do danych w razie fizycznego lub technicznego naruszenia ich bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, oprócz pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, Grupa FH stosuje procesy testowania, oceny i regularnej oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa do:

   • Dostępu do swoich danych, będąc informowany w zrozumiałym i przejrzystym języku. Informacje mogą być udzielane pisemnie, ustnie lub drogą elektroniczną, o ile tożsamość posiadacza zostanie udowodniona;
   • Sprostowaniadotyczącego swoich danych osobowych;
   • Usunięcia danych, niezwłocznego, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, oraz gdy muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
   • Ograniczenia przetwarzania danych, w dowolnym momencie;
   • Sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Ochrony Danych

W przypadku zmiany danych osobowych, administrator musi potwierdzić tę zmianę osobie, której dane dotyczą.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Ochrona danych osobowych, które są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Grupę FH, jest zabezpieczona zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą polityką.

9. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Grupa FH posiada stosunki podwykonawcze z innymi podmiotami, w ramach których w drodze umowy ustala okres przechowywania, charakter i cel przetwarzania danych wykorzystywanych przez te podmioty. Administrator danych Grupy FH gwarantuje, że podmioty przetwarzające dane zapewniają wystarczające warunki do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

10. PLIKI COOKIES

Future Healthcare używa na swoich stronach plików cookies jako narzędzi, które przeznaczone są do optymalizacji relacji z użytkownikiem. Aby uzyskać więcej informacji o ich zastosowaniu na stronach internetowych należy zapoznać się zPolityką Cookies.

11. ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka ochrony danych może zostać zmieniona w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmieniona Polityka wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej na stronie internetowej.

12.KONTAKTY

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z jednym z poniżej podanych adresów:
Adres: Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 6 - Campo Grande, 1700-284 Lisboa
Mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 217 81 82 83 (połączenie do krajowej sieci stacjonarnej)

Aktualizacja z dnia 13-07-2020