REGULAMIN I WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA I UMÓW Z WEBSITE www.future-healthcare.pl/

 1. 1. PRZEDMIOT

Niniejszy dokument określa Regulamin i Warunki korzystania (zwane dalej „R&W”) regulujące korzystanie z website www.future-healthcare.pl/, jak również zawieranie z nią umowy.
Przed użyciem lub zawarciem umowy zalecamy uważne przeczytanie niniejszego R&W. Dalsze korzystanie oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszego R&W lub z warunkami dotyczącymi kontraktowania świadczonych usług przez FH, musi zrezygnować z połączenia z website FH i / lub nie zamawiać żadnej z usług oferowanych na tej witrynie.

2. WŁASNOŚĆ WEBSITE

Website www.future-healthcare.pl/ przeznaczona jest do rozpowszechniania i komercjalizacji usług przez spółkę handlową FTURE HEALTHCARE - Serviços de Saúde e Assistência, S.A. (dalej zwaną FH), o numerze NIP 506518434, z siedzibę przy Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 6, 1700-284 Lisboa;

W celu uzyskania wyjaśnień związanych z tą website lub niniejszymi Warunkami użytkowania oraz Warunkami zamawiania, z firmą FH można skontaktować się w następujący sposób:

 • Telefon: 217 818 283 (koszt rozmowy lokalnej), w godzinach obsługi klientów od poniedziałku do piątku, od 09:00 do 18:00;
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 3. ZAKRES STOSOWANIA

Korzystanie z website www.future-healthcare.pl/ oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania i zawierania umów;
Wszelkie transakcje o charakterze komercyjnym przeprowadzane za pośrednictwem tej website zakładają również akceptację Ogólnych Warunków Umowy, nierozłącznie związanych z każdą oferowaną usługą.
FH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia, jednakże Użytkownik podlega Warunkom użytkowania i/lub zawierania umów obowiązujących w dniu konsultacji lub umowy zawartej za pośrednictwem website.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Website www.future-healthcare.pl/ jak również cała jej zawartość, jest chroniona prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim i prawami własności przemysłowej.
Jakiekolwiek użycie, powielanie lub całkowita lub częściowa wzmianka na temat o jej treści są całkowicie zabronione, stanowiąc przestępstwo, jeśli jest to dokonywane bez uprzedniej zgody właściciela, w tym przypadku FH.
Korzystanie z domeny website lub linków do niej kierowanych prowadzące do nadużyć i bez uprzedniej zgody może podlegać odwołaniu się do właściwych instrumentów prawnych przez FH.
FH odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za nadużycia związane z umieszczaniem linków do website na innych stronach, dotyczących pochodzenia tych stron i zamieszczonych w nich treściach.
Marka i nazwy produktów FH podane na stronie są własnością spółki handlowej określonej w 2. Jakiekolwiek użycie, niezależnie od tytułu, marek i/lub logo i/lub jakiejkolwiek innej treści dostępnej na stronie internetowej wymaga wyraźnej zgody firmy będącej właścicielem przedmiotowych praw własności intelektualnej.

 • 5. DANE OSOBOWE

5.1 OTWARTY DOSTĘP:

Dostęp użytkowników do website jest otwarty, bezpłatny i nie wymaga spełniania żadnych formalności.
W przypadkach, gdy Użytkownik zechce symulować i/lub subskrybować usługę bezpośrednio na website www.future-healthcare.pl/pl/, website może zażądać podania następujących danych osobowych:

(I) Imię, Nazwisko, E-mail oraz Telefon i wiek (pola obowiązkowe w przypadku symulacji);

(II) Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, adres NIP, dane kontaktowe (telefon i e-mail), informacje o pokrewieństwie i dane dotyczących formy płatności (pola obowiązkowe tylko w celu subskrypcji usługi za pośrednictwem website)

FH nie zbiera w sposób automatyczny i bez zezwolenia jakichkolwiek danych osobowych od Użytkowników website, to znaczy Użytkownicy nie są zobowiązani do podawania jakichkolwiek danych osobowych w celu przeglądania website www.future-healthcare.pl/pl/ FH zastrzega sobie jednak prawo do zbierania informacji, które nie mają charakteru danych osobowych i mają na celu optymalizację przeglądania website.

5.2 DOSTĘP WARUNKOWY:

Jednakże Użytkownik może utworzyć Konto Osobiste, aby skorzystać z zestawu dodatkowych funkcji, w tym z możliwości okresowego otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym lub do zarządzania zawartą umową.
Utworzenie Konta Osobistego zakłada ustalenie identyfikatora logowania Użytkownika jako Klienta, wymagając podania następujących danych osobowych:

 • E-mail i odpowiednie hasło;
 • Imię, nazwisko, telefon, data urodzenia (pola obowiązkowe);
 • Adres, NIP i dane dotyczące płatności (pola obowiązkowe wymagane jedynie w celu subskrypcji usługi za pośrednictwem Obszaru Zastrzeżonego);

Wszystkie gromadzone dane są traktowane jako poufne i są przetwarzane automatycznie. Użytkowanie tych danych jest ściśle uwarunkowane celami, dla których udzielono zezwolenia na ich przetwarzanie, a mianowicie: zarządzaniem umową w przypadku subskrypcji produktu, świadczeniem usług umownych, fakturowaniem lub innymi powiązanymi czynnościami, a także marketing bezpośredni i komunikacja elektroniczna, na które została udzielona wyraźna zgoda.
Część z tych danych może jednak zostać przekazana podmiotom świadczącym usługi na rzecz FH, na których jako na podmiotach przetwarzających ciążą takie same obowiązki jak na FH.
FH przyznaje posiadaczom zgromadzonych danych prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, w tym celu wystarczającym jest kontaktując się z odpowiednim działem FH w celu uzyskania danych kontaktowych podanych w pkt 2. lub innych zawartych w Polityce Prywatności.

5.3 POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Wszystkie dane podane przez Użytkownika będą traktowane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookie, z którymi zalecamy się zapoznać.

6. OPCJE PŁATNOŚCI

FH oferuje użytkownikowi następujące opcje płatności za subskrybowane usługi ze swojej website:

 • Płatność bankomatem;
 • Polecenie zapłaty;
 • Płatność kartą kredytową.

7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Tworząc konto osobiste poprzez website www.future-healthcare.pl/ Użytkownik zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia rzetelności i dokładności danych osobowych;
 • Używania konta jedynie do subskrybowania rzeczywistych usług a nie do popełniania nadużyć;
 • Zagwarantowania poufności swoich danych logowania do konta, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie;
 • Dokonanie zakupu za pośrednictwem tej website zakłada, że Użytkownik jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów i dokonywania płatności.
 • Nieprzestrzeganie niniejszego R&W użytkowania, a także R&W Handlowego przez Użytkownika, daje FH prawo do zablokowania lub anulowania konta osobistego Użytkownika.

8. BEZPIECZEŃSTWO WEBSITE

Website www.future-health.care/pt/ wyposażona jest w systemy bezpieczeństwa, gwarantujące ochronę danych wprowadzanych przez Użytkowników, a także zapobiegających dostępowi do nich osobom nieupoważnionym, ich niewłaściwemu wykorzystaniu, ujawnieniu, utracie lub zniszczeniu.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z website w dobrej wierze i zgodnie z prawem oraz zasadami korzystania przekazanymi mu przez Podmiot, oraz do przestrzegania zakazu korzystania z niej w celach niezgodnych z prawem lub szkodzących normalnemu funkcjonowaniu FH lub jej lub grupy biznesowej, do której należy.
W związku z tym jest wyraźnie zabroniona wszelka komunikacja lub przekazywanie treści, która narusza prawa osób trzecich, i/lub których treść stanowi zagrożenie, jest obsceniczna, zniesławiająca, pornograficzna, ksenofobiczna i/lub naruszająca godność osób lub prawa nieletnich, oraz związana jest z jakimkolwiek działaniem, które nakłania do przestępstwa lub stanowi jego popełnienie.
Do Użytkownika należy jednak zapewnienie swojego dostępu do website za pośrednictwem bezpiecznego urządzenia, którego system operacyjny jest odpowiednio aktualizowany i zabezpieczony przed szkodliwym oprogramowaniem lub wirusami komputerowymi.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie swojej ochrony i bezpieczeństwa podczas logowania do website.

9. ZAWIESZENIE KONTA

W przypadku, gdy podane przez Użytkownika informacje są niewiarygodne, gdy informacje są niekompletne lub nieprawidłowe, gdy istnieje podejrzenie o fałszywej lub oszukańczej subskrypcji usług, FH zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta i zażądania od Użytkownika informacji lub gwarancji, które uzna za niezbędne. W przypadku niemożliwości osiągnięcia kompromisowego rozwiązania problemu konto zostanie anulowane przez FH.

 • 10. ZMIANY

FH zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, do wprowadzenia zmian lub usunięcia treści, struktury, grafiki, usług i warunków dostępu i / lub użytkowania.

11. PIERWSZEŃSTWO, NIEWAŻNOŚĆ LUB NIESKUTECZNOŚĆ
ATytuły klauzul zawartych w niniejszym R&W mają wyłącznie charakter informacyjny i nie będą miały wpływu, nie będą kwalifikować ani modyfikować jego interpretacji.
W przypadku sprzeczności pomiędzy normą zawartą w niniejszym R&W a normą R&W mającą bezpośrednio zastosowanie do którejkolwiek z usług oferowanych na Portalu, pierwszeństwo mają postanowienia szczegółowych warunków tej usługi.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego R&W zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, w całości lub w części, na podstawie decyzji sądowej lub administracyjnej wydanej przez właściwe organy, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia.

12. PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki R&W korzystania z tej website podlegają obowiązującemu ustawodawstwu portugalskiemu.
Wszelkie spory lub rozbieżności w interpretacji będą kierowane do właściwego miejscowo sądu. Jeśli Użytkownik mieszka poza Portugalią, to uzgadnia się automatycznie, że za właściwe uznaje się sądy portugalskie, a mianowicie Sąd Rejonowy w Lizbonie.

13. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 12, na zasadach określonych w art. 18 ustawy nr 144/2015 z dnia 8 września FH informuje, że w przypadku sporu Użytkownik zawsze ma możliwość zwrócenia się do instytucji Pozasądowego Rozstrzygania Sporów.
Aby uzyskać dalsze informacje na temat wskazanego prawa, a mianowicie zapoznać się z listą wszystkich instytucji, do których mogą się zwrócić konsumenci, Użytkownik powinien skorzystać z linku do Pozasądowego Rozstrzygania Sporów zawartego na tej stronie.

Aktualizacja z dnia 21-04-2020