Polityka Prywatności i Ochrony Danych

1. WPROWADZENIE

Grupa Future Healthcare, założona w 2003 roku, jest prywatną spółką należącą do kapitału portugalskiego, z siedzibą w Lizbonie pod adresem Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6. Realizuje misję zapewniania klientom najlepszych warunków sprzyjających zdrowiu, życiu oraz dobremu samopoczuciu.
W Polsce w skład Grupy FH wchodzi spółka Future Healthcare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest administratorem danych osobowych („ADO”) przetwarzanych na terytorium Polski. Dane kontaktowe ADO to: Future Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Wiejska 17 lok. 13, 00-480 Warszawa, tel.: +48 883 083 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych obowiązuje w całej Grupie FH, w tym u ADO.
Celem niniejszego dokumentu jest sformułowanie polityki ochrony danych, która określa i komunikuje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
Grupa FH ma dostęp do danych osobowych obejmujących również dane osobowe dotyczące stanu zdrowia.
Dane Osobowe można zdefiniować jako informacje o osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. Dane osobowe to także dane dotyczące fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby fizycznej, w tym dotyczące świadczenia usług opieki zdrowotnej, które wskazują informacje o stanie zdrowia tej osoby fizycznej.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W celu ochrony danych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym należy się kontaktować w razie potrzeby pod jednym z poniższych adresów:
Generalny IOD Grupy FH: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Avenida Marechal Craveiro Lopes nº6 – Campo Grande 1700-284 Lisbon
IOD w Polsce Grupy FH: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu obowiązków IOD należy między innymi:

 • Udzielanie informacji i porad administratorowi danych, podmiotowi przetwarzającemu dane oraz wszystkim pracownikom spółki zajmującym się przetwarzaniem danych;
 • Nadzór nad stosowaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz niniejszej Polityki;
 • Współpraca z organem nadzorczym.


IOD zawsze uwzględnia charakter, zakres oraz cel operacji, jakie mają być przeprowadzone z użyciem danych zebranych przez Grupę FH.

3. GROMADZENIE DANYCH

Dane gromadzone przez Grupę FH są adekwatne do prowadzonej działalności, istotne oraz ograniczone w taki sposób, by spełnić wymóg minimalizacji przetwarzania danych wynikający z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Mogą być gromadzone osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie.
Definicja zgody: dobrowolnie udzielone, określone, świadome i jednoznaczne określenie woli osoby, której dane dotyczą (lub pełnomocnika tej osoby), w którym osoba ta zgadza się na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania afirmatywnego.
W zakresie zarządzania danymi klienta, zebrane dane osobowe przekazywane są wyłącznie podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono świadczenie usług w wyłącznym celu pełnej realizacji usług zamówionych w umowie przez osobę, której dane dotyczą.

 

4. PRZETWARZANIE DANYCHS

Dane przetwarzane są w sposób zgodny z prawem, rzetelny, transparentny i bezpieczny oraz tylko w jednej lub kilku z poniższych sytuacji:

 • Osoba, której dane dotyczą, zgadza się na przetwarzanie dotyczących jej danych do zamierzonych celów i może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie równie łatwo, jak pierwotnie udzieliła tej zgody;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do sprawowania funkcji publicznej;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony zasadnych interesów administratora danych.

W związku z tym, że Grupa FH przetwarza szczególne kategorie danych osobowych – dotyczących stanu zdrowia – przetwarzanie odbywa się wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Jeśli istnieje wyraźna zgoda do przetwarzania w jednym lub kilku określonych celach, a zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w dowolnym momencie równie łatwo jak pierwotnie została udzielona, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych, jednak może warunkować usługi świadczone w przyszłości.
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu przestrzegania przepisów prawa;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • Gdy przetwarzania dokonuje fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja z zachowaniem odpowiednich gwarancji;
 • Gdy przetwarzanie dotyczy danych upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów postępowania prawnego;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne na podstawie polityki dotyczącej interesu publicznego;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

Cel przetwarzania oraz okres przechowywania danych wskazano w tabeli poniżej.

 

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania

Zarządzanie relacją przedumowną lub umowną, z uwzględnieniem kontroli jakości świadczonych usług

Czynności przedumowne lub umowne.

Uzasadniony interes administratora danych związany z oceną ryzyka oraz poziomu jakości obsługi.

Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Przez czas trwania relacji umownej lub jej skutków w odniesieniu do wynikających z niej obowiązków prawnych.
Rozwój produktów

 

Uzasadniony interes administratora danych dotyczący rozwoju produktów

Minimalny okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane zebrano.
Marketing

Zgoda osoby, które dane dotyczą

Minimalny okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane zebrano.
Spełnienie obowiązków prawnych, kontrola zarządcza oraz środki zapobiegające oszustwom

Uzasadniony interes administratora danych dotyczący kontroli działalności, w tym zapobiegania stratom wskutek oszustw.

Do celów zgłaszania, wykonywania lub obrony praw w postępowaniach prawnych.

Okres aktualnie obowiązujący zgodnie z prawem na spełnienie każdego z obowiązków prawnych.

Do końca okresu przedawnienia wykonywania praw.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Grupa FH stosuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, zapewniając poufność, integralność, dostępność oraz odporność systemów przetwarzania oraz zdolność szybkiego przywrócenia dostępu do danych w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, wraz ze stosowaniem pseudonimizacji oraz szyfrowania danych osobowych, Grupa FH posiada również procedury regularnego testowania, oceny i określania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.

 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje szereg praw wymienionych poniżej:

 • Dostęp do swoich danych w jasnym i prostym języku. Dostęp taki może być umożliwiony na piśmie, ustnie lub środkami elektronicznymi pod warunkiem wcześniejszego potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą;
 • Sprostowania swoich danych;
 • Usuwanie danych bez nieuzasadnionej zwłoki ilekroć dane te nie są już niezbędne do celu, w jakim zostały zebrane, osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego;
 • Przenoszenie danych lub raczej otrzymanie danych osobowych, jakie przekazano administratorowi danych, lub przekazanie tych danych przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych;
 • Ograniczenie przetwarzania danych dotyczących danej osoby w dowolnym momencie;
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących danej osoby, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzasadnione powody po stronie administratora danych przeważają nad interesami lub prawami osoby, której dane dotyczą, bądź dane są przetwarzane do celów prawnych;
 • Wniesienie skargi do krajowego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa], tel.: +48 22 531 03 01, Lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Każdorazowo w przypadku zmiany dotyczącej danych osobowych administrator danych powinien potwierdzić tę zmianę osobie, której dane dotyczą.

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Grupa FH zapewnia ochronę danych osobowych przekazywanych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszą polityką. Dane osobowe mogę podlegać transgranicznemu przekazaniu w ramach Grupy FH lub podmiotom działającym na zlecenie spółki z Grupy FH, w każdym jednak przypadku przekazanie będzie następowało zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa i wyłącznie będzie miało miejsce do Państwa zapewniającego co najmniej ten samo poziom ochrony danych osobowych, jaki wymagany jest na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

8. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Grupa FH ma z innymi podmiotami relacje podwykonawstwa, gdzie na podstawie umowy ustalony jest okres, charakter oraz cel przetwarzania danych przez te podmioty.
Grupa FH jako administrator danych gwarantuje, że podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych, spełniają wystarczające warunki wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych oraz zapewnienia ochrony danych osób, których dane dotyczą.

 

9. PLIKI COOKIES

Na swoich stronach internetowych Future Healthcare stosuje pliki cookies, których celem jest zapewnienie lepszego doświadczenia użytkownikom. Więcej informacji na temat ich stosowania na stronach internetowych można znaleźć w Polityce stosowania plików cookies.

 

10. PROFILOWANIE

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Profilowanie jest dopuszczalne po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą, w sytuacji zawarcia umowy między tą osobą a ADO oraz gdy zastosowanie przedmiotowej decyzji jest dozwolone prawem państwa członkowskiego UE, któremu podlega ADO. Istnieje również ograniczenie dotyczące możliwości wydawania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania na podstawie szczególnych kategorii danych, z wyjątkiem jednak sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę lub przetwarzanie jest niezbędne ze względów na ważny interes publiczny, określone prawem UE bądź prawem krajowym państwa członkowskiego.
ADO w związku z profilowaniem obowiązany jest do informowania osób, których dane osobowe dotyczą o fakcie podlegania przez nie profilowaniu oraz o konsekwencjach z tym związanych. Ponadto tym osobom przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia oraz prawo bezwarunkowego sprzeciwu wobec profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

 

11. ZMIANY POLIYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Poufności i Ochrony Danych może podlegać zmianom w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia.
Zmieniona Polityka wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie internetowej.

12. KONTAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Grupą FH przez jeden z poniższych kanałów:
Adres: Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 6 - Campo Grande, 1700-284 Lisboa
Email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +351 707 308 089
Fax: +351 213 519 032

W Polsce :
Future Healthcare Polska Sp. z o.o.
Adres : ul. Wiejska 17 lok. 13, 00-480 Warszawa
Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon : +48 883 083 008

 

 

^